Slider
  Public relations  

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รหัสวิชา 1564410 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน : ENGLISH for ASEAN นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
ขอบคุณความร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน : ENGLISH for ASEAN ในหัวข้อการนำเสนออาหารประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ...
Read More
/ Activity, News
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รหัสวิชา 1563404 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับโรงแรม 2 : ENGLISH FOR HOTEL II นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคุณขนิษฐลดา ฟูเหลือ… Trainer and Sinoir Counter Service สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ศิษย์เก่า ...
Read More
/ Activity, News
คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ELT OPEN HOUSE 2019
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม ELT ...
Read More
/ News
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับและให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติด้านการนำเที่ยว
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับและให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติด้านการนำเที่ยวสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับและให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติด้านการนำเที่ยว ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านวิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ...
Read More
/ News
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยังยืน” ระหว่างวันที่ 22 ถึง ...
Read More
/ News
อังกฤษธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 18 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสาขาวิชาด้วย ...
Read More
/ News

All Topics

  Activities  

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รหัสวิชา 1564410 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน : ENGLISH for ASEAN นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
ขอบคุณความร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน : ENGLISH for ASEAN ในหัวข้อการนำเสนออาหารประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ...
Read More
/ Activity, News
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รหัสวิชา 1563404 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับโรงแรม 2 : ENGLISH FOR HOTEL II นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคุณขนิษฐลดา ฟูเหลือ… Trainer and Sinoir Counter Service สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ศิษย์เก่า ...
Read More
/ Activity, News
โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปีที่1
ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศและปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในสาขาวิชา โดยมีการจัดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ ...
Read More
/ Activity, News
The winners of BRU English Speech Competition : (BRICC Festival 2019)
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน ...
Read More
/ Activity, EngSpeechCompetition, News
[Day 4] English Club กิจกรรมวันที่ 4 ของEnglish Club 16/Jan/2019
[Day 4] English Club กิจกรรมวันที่ 4 ของงาน English Club กิจกรรมวันที่สี่ของงาน ...
Read More
/ Activity

All Topics

  Learning English   

Preposition
Preposition เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอปัญหาการใช้คำ Preposition หรือ คำบุพบท เช่น in, on, at เป็นต้น ซึ่งเราไม่รู้หรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่า ตัวไหนต้องใช้กับคำแบบใด สถานการณ์ใด วันนี้ทีนเอ็มไทยจัดเต็มมาให้เพื่อนๆกันค่ะ แล้วอย่าลืมฝึกอ่าน เขียน พูด กันทุกวันนะค่ะ อยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องหมั่นขยันอ่าน ...
Read More
/ LearnEnglish, learning English
Hotel Receptionist
Hotel Receptionist Hotel Receptionist หรือ พนักงานต้อนรับในโรงแรม เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับ ซึ่งตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำงานด้านบริการ และมีใจรักในการบริการครับ ซึ่งจะต้องมีประโยคบทสนทนาระหว่างพนักงานกับลูกค้าที่กำลังจะเข้าพัก เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับประโยคการติดต่อเข้าพักในโรงแรม ก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ Good morning, sir. Welcome to…Hotel. สวัสดีตอนเช้าครับท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรม ...
Read More
/ LearnEnglish, learning English
What Is Mass Media?
What Is Mass Media? There was a time when mass media meant the morning newspaper or the evening news on ...
Read More
/ LearnEnglish, learning English
Front office
Front office The front office or reception is an area where visitors arrive and first encounter a staff at a ...
Read More
/ LearnEnglish, learning English
Housekeeping
Housekeeping The Housekeeping Department of the Hotel Industry stands for one motto–‘Creating a home away from home’. The Housekeeping Department ...
Read More
/ LearnEnglish, learning English
Business Letter Format
Business Letter Format E-mail may be the quick and convenient way to relay daily business messages, but the printed business ...
Read More
/ LearnEnglish, learning English

All Topics

 

Breaking News

>>Welcome To Business English <<